Rentemøte 15. mars 2018

34:11

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 1/2018

View More
View Less

Share this video

Embed