Rentemøte 21. juni 2018

30:36

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 2/2018

View More
View Less

Share this video

Embed