Rentemøte 20. september 2018

50:17

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 3/2018

View More
View Less

Share this video

Embed