Rentemøte 13. desember 2018

41:37

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 4/2018

View More
View Less

Share this video

Embed