Rentemøte 21. mars 2019

52:10

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 1/2019

View More
View Less

Share this video

Embed