Rentebeslutning 20. juni 2019

41:45

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 2/2019

View More
View Less

Share this video

Embed