Rentemøte 19. september 2019

37:50

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 3/2019

View More
View Less

Share this video

Embed