Rentebeslutning 19. desember 2019

27:50

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 4/2019

View More
View Less

Share this video

Embed