Rentebeslutning 13. mars 2020

39:31

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 1/2020

View More
View Less

Share this video

Embed