Rentebeslutning mars 2021

30:33

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 1/2021

View More
View Less

Share this video

Embed