Rentebeslutning juni 2022

35:33

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 2/2022

View More
View Less

Share this video

Embed