Rentebeslutning september 2022

34:26

Presentasjon av rentebeslutning, motsyklisk kapitalbuffer og Pengepolitisk rapport 3/2022 på pressekonferansen 22. september 2022

View More
View Less

Share this video

Embed